Industry 4.0

Co to jest Industry 4.0?

Termin Industry 4.0 po raz pierwszy pojawił się w 2011 roku w projekcie strategii niemieckiego rządu (jako industrie 4.0). Jest to koncepcja bazująca na rozpowszechnieniu i szerokim wykorzystaniu cyfrowej technologii przemysłowej. W praktyce, Industry 4.0 polega na integracji inteligentnych maszyn i systemów oraz na zmianach w procesach produkcyjnych, prowadzących do efektywniejszego wykorzystania zasobów w przemyśle. Co istotne, mówimy w tym wypadku nie tylko o robotach fizycznie obecnych na liniach produkcyjnych, ale także o technologiach i oprogramowaniu które może wspierać te procesy.term Industry 4.0 first appeared in 2011 in the draft strategy of the German government (as Industrie 4.0). It is a concept based on the spread and wide use of digital industrial technology. Industry 4.0 consists in the integration of intelligent machines and systems as well as changes in production processes leading to more efficient use of resources in the industry. Importantly, not only about robots physically present on production lines, but also about technologies and software that can support these processes.

Jakie technologie wiążą się z Industry 4.0?

Należy podkreślić, że Przemysł 4.0 nie jest jedną technologią czy też jeden sposób zarządzania procesami produkcyjnymi. Koncepcja ta obejmuje m.in.

  • wykorzystanie Big Data,
  • sztuczną inteligencję (SI),
  • uczenie maszynowe (machine learning),
  • Internet Rzeczy (IoT),
  • robotyzację procesów,
  • chmury obliczeniowe.

Natomiast z procesowego punktu widzenia – zmiany sposobów zarządzania produkcją i efektywniejszym wykorzystaniem zasobów.

Jak działamy?

Wdrożenie rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0 wymaga od przedsiębiorstw istotnych zmian organizacyjnych i procesowych. W ramach naszego zespołu, świadczymy nie tylko usługi doradztwa w zastosowaniu nowych technologii w Industry 4.0, ale także projektujemy i wdrażamy rozwiązania software (RPA) wspierające pracę robotów w przemyśle- przykłady naszych wdrożeń RPA można znaleźć tu: Naszym klientom proponujemy także doradztwo w zakresie projektowania i optymalizacji procesów biznesowych.